Vedtægter
Gademusikkens Venner

§ 1
Foreningens navn er Gademusikkens Venner. Stiftet den 10. september 2002.
Hjemsted Uldum i Hedensted Kommune.

 

§ 2
Foreningens formål er at støtte op om folkelige arrangementer med sang, dans og spil.

 

§ 3
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 

§ 4
Som medlemmer kan optages enhver, børn og voksne.

 

§ 5
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 7 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
3. Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 18 år.

 

§ 6
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 7
1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 8
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned og som indkaldes på Gademusikkens hjemmeside og sociale medier med mindst 14 dages varsel.
2. Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan behandles under eventuelt, der kan dog kun træffes beslutning om indkommende forslag fremsat 8 dage før generalforsamlingen.
3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. Revisor
7. Eventuelt.

 

§ 10
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 12
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den tilstedeværende bestyrelse stemmer herfor.

 

§ 13
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen – senest ved næste møde.

 

§ 14
Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til den 30. september.

 

§ 15
Til ændring af vedtægten eller til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelse på en ekstra ordinær general forsamling (se indkaldelse § 10 ). I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til fremme af ungdomsarbejdet i Uldum eller ignende musikalske foreninger i Hedensted Kommune.

 

 


Vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen den 9. oktober 2017.