Vedtægter
For Uldum Gademusik Festival

§ 1
Foreningens navn er Uldum Gademusik Festival. Oprettet den 29. juni 1996. Hjemmehørende i Uldum i Hedensted Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at skabe en festival eller lignende arrangementer for amatørmusikere fra alle egne af det folkelige musikmiljø.

§ 3
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 7 personer udpeget af Gademusikkens Venner.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Alt arbejde foregår i arbejdende udvalg nedsat af bestyrelsen.
3. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 4
Et eventuelt overskud vil blive uddelt til en bred vifte af alment nyttige foreninger/forsamlinger, ungdomsarbejde eller lignende i lokalområdet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal modtage pengene

§ 5
Til at imødegå et eventuelt underskud, er der oprettet en underskudsgaranti på kr. 75.000,-.

§ 6
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned og som indkaldes på Gademusikkens hjemmeside og sociale medier med mindst 14 dages varsel.
2. Alle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan behandles under eventuelt, der kan dog kun træffes beslutning om indkommende forslag fremsat 8 dage før generalforsamlingen.
3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 7
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning fra hvert arbejdende udvalg.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Ideer, opsamling, evaluering.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 9
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den tilstedeværende bestyrelse stemmer herfor.

§ 11
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen – senest ved næste møde.

§ 12
Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til den 30. september.

§ 13
Til ændring af vedtægten eller til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling (jvf.§ 9).
I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til fremme af ungdomsarbejdet i Uldum sogn eller lignende musikalske foreninger i Hedensted Kommune.


Vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen den 9. oktober 2017.